top of page
SaMaCo-black-high-res.png

PRIVACY VERKLARING

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt SaMaCo Fotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat SaMaCo Fotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

SaMaCo Fotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:

SaMaCo Fotografie
Ahrdal 6
2904CA Capelle aan den IJssel

SaMaCo Fotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens:

Algemene persoonsgegevens:

 • achternaam

 • voornamen

 • geslacht

 • adres

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • bankrekeningnummer

 • factuurnummer

 

Verwerkingsgrond

SaMaCo Fotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die SaMaCo Fotografie met betrokkene heeft gesloten;
c. SaMaCo Fotografie een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van SaMaCo Fotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van SaMaCo Fotografie aan betrokkene.

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

 • facturatie

 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

 • informatie over wijzigen producten en diensten

 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

 • telefonisch contact, e-mailcontact

 • uitvoering wettelijke verplichtingen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

SaMaCo Fotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. SaMaCo Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

SaMaCo Fotografie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van SaMaCo Fotografie of door middel van telefoon of e-mail.

SaMaCo Fotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Beveiliging van de door SaMaCo Fotografie vastgelegde persoonsgegevens

SaMaCo Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SaMaCo Fotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal SaMaCo Fotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken.

SaMaCo Fotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt SaMaCo Fotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met SaMaCo Fotografie via info@samacofotografie.com.

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van SaMaCo Fotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

bottom of page